Vedtægter

Vedtægter for Nordby Sogns Borgerforening
§1 Navn
Foreningens navn er ”Nordby Sogns Borgerforening” – forkortet NSBF.
§2 Formål
Foreningens formål er upolitisk at virke for Nordby Sogn som et levedygtigt og velfungerende samfund ved at forene tradition og fornyelse.
Foreningen:
– varetager drift og vedligeholdelse af det tilskødede område ved Ballebjerg med tårn, flagstang og mindesten
– vedligeholder Byhaven, Nordby Hovedgade 3
– sørger for opsætning/nedtagning af badebroen ved Hverremosevej.
§3 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver myndig person med interesse for Nordby Sogn.
§4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Den gennemføres med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
§5 Valg af bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Den konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Valg af bestyrelse sker for 2 år ad gangen med 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år.
Valg af 1-3 suppleanter sker hvert år.
§6 Valg af revisor
Valg af 2 revisorer sker for 2 år med én i hvert år.
Valg af revisorsuppleant sker hvert år.
§7 Regnskabsår
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
§8 Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det følgende år. Det er personligt og gælder til og med næste generalforsamling.
§9 Vedtagelse af beslutninger på generalforsamlingen
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal undtagen vedtægtsændringer, der kræver, at to tredjedele af de fremmødte stemmer for.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af foreningens medlemmer ved en skriftlig henvendelse til formanden anmoder herom med angivelse af emner, som ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
§11 Tegningsret
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
§12 Hæftelse
Hverken bestyrelse eller enkeltmedlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.
§13 Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses ved en ordinær generalforsamling, hvor mindst tre fjerdedele af foreningens medlemmer stemmer herfor, eller ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling hvor mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmer for det. Ved foreningens opløsning overgår en eventuel formue til andre lokale formål.
--------------------------
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. april 1947.
Vedtægterne er ændret på ordinære generalforsamlinger den 7. februar 1991, den 21. februar 2002,
den 28. marts 2008, den 21. marts 2011, den 28. marts 2017 og den 12. marts 2019.
Bestyrelsen den 12. marts 2019:
Merete Møller Skytte Hammeken Benjamin Hansen Alexander Janz
formand næstformand kasserer
Kirsten Erbou Finn Leth Hansen
bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com